Rabbi Stephen’s D’var Torah

Rabbi Stephen Slater Devarim Dvar Torah – 072118

Rabbi Stephen Slater Balak Dvar Torah – leadership – 6-29-18